لایحه عوارض سال ۱۴۰۳ شهرداری کاریز

لایحه عوارض و بهای خدمات شهر کاریز ، جهت اجرا در سال 1403 ، به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر کاریز تهیه و طی مصوبه شماره 632 - 1402/10/27به تصویب شورای اسلامی شهر کاریز رسیده است . ...